Ubezpieczenie zysku firmy

Ubezpieczenie zysku firmy

Jak kluczowym dla rozwoju i bieżącego funkcjonowania każdej firmy jest zysk, nie trzeba tłumaczyć nikomu. Co jednak w przypadku kiedy na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych firma zostanie go pozbawiona? Tym bardziej nie poprzez sytuację rynkową, a w skutek po-zbawienia środków produkcji. Taką sytuację można przewidzieć i zminimalizować straty, ubezpieczając zawczasu przewidywane zyski.

Ubezpieczenia zysku przedsiębiorstwa tzw. BI są ubezpieczeniami dodatkowymi lub inaczej mówiąc uzupełniającymi do ubezpieczeń majątku przedsiębiorstwa. Ich głównym celem jest ochrona zdefiniowanych rodzajów korzyści ekonomicznych jakie firma planuje uzyskać w związku z użytkowaniem swoich zasobów infrastrukturalnych. Polisa BI obejmuje ochroną przewidywany zysk brutto z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Zabezpiecza środki pieniężne, które firma zarobiłaby, gdyby jej działalność gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu firmy.

Przedmiot ubezpieczenia

Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie ubezpieczenia zysku należy zastosować podział dopasowujący jego oddziaływania do rodzajów ubezpieczeń majątkowych:

• ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk kata-stroficznych (pożar, powódź, huragan, wybuch, uderzenie pioruna) budynków, urządzeń, środków produkcji. – tzw. Business interruption BI,
• ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk maszy-nowych (uszkodzenia maszyn) tzw. machinery loss of profit, MLoP,
• ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk budowlano-montażowych tzw. advanced loss of profit, ALoP.

Pierwsze dwa związane są obecnie z wykorzystywanym majątkiem firmy do celów działalności wytwórczej lub usługowej. Aby ubezpieczyć dany majątek firmy oraz środki obrotowe od utraty zysku niezbędne jest jednoczesne ubezpieczenie ich od zdarzeń losowych. Dopiero na tej bazie możemy dokupić polisę BI. Szkoda w mieniu powoduje nie-jednokrotnie przerwę lub zakłócenie w działalności przedsiębiorstwa, mogące skutkować spadkiem obrotu i zysku, utratą płynności finansowej, utratą rynku. W razie zaistnienia szkody, omawiane ubezpieczenie zabezpiecza osiągnięcie planowanego wyniku ekonomicznego, w przypadku wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności, będącego następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu. Wypłacone odszkodowanie rekompensuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe poniesione w okresie nieplanowanego przestoju, nawet długotrwałego, co może być czynnikiem decydującym o przetrwaniu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. W trzecim punkcie mówimy o ubezpieczeniu się od utraty zysku w przypadku nie zrealizowania się naszych inwestycji polegającej na wytworzeniu (zbudowaniu) nowych środków trwałych. Sam proces budowy musi mieć jednoczenie wykupienie polisy budowlano-montażowe, tzw. CAR/EAR.

Firmy z grupy MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) najczęściej ubezpieczają mienie takie jak budynki, wyposażenie, środki transportu czy środki obrotowe. Taka polisa zabezpiecza przedsiębiorcę przed skutkami tych najczęstszych zdarzeń losowych i daje mu możliwość odtworzenia posiadanego mienia po zaistniałej szkodzie. Jednak pro-ces likwidacji strat może być czasochłonny, a dłuższy prze-stój w produkcji czy świadczeniu usług oznacza brak zysków, utratę klientów i reputacji rzetelnego i terminowego dostawcy. To w konsekwencji prowadzi do utraty płynności finansowej oraz braku zamówień, ponieważ w powstałą lukę z pewnością wejdzie niedotknięta katastrofą konkurencja, która nie da się nawet jak już będziemy mieli sprawny za-kład przegonić bo nasz klient przyzwyczai się do nowych dostawców.

Link do całego artykułu strona 24-26 https://biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_03_2019.pdf