Ubezpieczenie D&O dla członków zarządu

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki, czyli tzw. ubezpieczenie D&O, to ubezpieczenie majątkowe, które pokryje straty finansowe związane z nieprawidłowym zarządzaniem spółką przez jej członków zarządu.

 

Ubezpieczenie D&O – dla kogo?

Ubezpieczenie D&O jest dedykowane w szczególności członkom zarządu, a także innym podmiotom sprawującym funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych np. do innych pracowników, którzy wykonują czynności zarządcze (Dyrektorów, Prokurentów, Głównych Księgowych).

Ubezpieczeniem D&O w szczególności powinni zostać objęci członkowie zarządu spółek publicznych oraz spółek prowadzących działalność w sektorze finansowym.

Ubezpieczenie zarządu szczególnie ważną rolę odgrywa w firmach sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Co to jest D&O?

Ubezpieczenie D&O – odpowiedzialności cywilnej zarządzających to pakiet różnych ubezpieczeń. Ubezpieczenie chroni członków zarządu lub osoby wykonujące czynności zarządcze z tytułu szkód wyrządzonych spółce. Równocześnie zabezpiecza spółkę w przypadku szkód jakie poniosła w związku z nierzetelnym sprawowaniem funkcji zarządu.

Zdarza się, że firmy zmagają się z różnego rodzaju problemami związanymi ze służbami kontrolnymi czy urzędami. Mimo starań, mogą się one skończyć karą, grzywną lub konsekwencjami finansowymi, które kierowane są bezpośrednio do osób kierujących firmą. Spółka jest w stanie sama sobie poradzić, natomiast jeżeli roszczenie kierowane jest bezpośrednio do członka zarządu i z tego tytułu ma on być ukarany to z jego punktu widzenia to ubezpieczenie nabiera sensu. Oprócz pokrycia samej odpowiedzialności odszkodowawczej, jedną z jego części jest pokrycie kosztów prowadzenia obrony przed sądem, a te – jak wiadomo, bywają bardzo wysokie. Oskarżony w procesie karnym lub w procesie cywilnym może liczyć na pokrycie kosztów adwokackich lub radcowskich. Sam prawnik jest wybierany przez samego Ubezpieczonego. Ubezpieczenie pokrywa, również koszty niezbędnych opinii biegłych rzeczoznawców. Ubezpieczyciel wpłaci również kaucję, jeśli taki środek zabezpieczający zostanie zastosowany przez sąd. Bardzo ważne z punktu widzenia, że w przypadku braku kaucji alternatywą jest pozbawienie wolności. Dodatkowo ubezpieczenie pokryje koszty zajęcia majątku, gdyż zdarza się, że instytucje prawne chcą zająć prywatne środki członka oraz pokryje koszty odzyskania jego dobrego imienia.

Warto podkreślić, że posiadanie polisy D&O sprawia, że wizerunek firmy staje się bardziej wiarygodny w oczach nie tylko inwestorów i kontrahentów, ale również w oczach klientów i pracowników, którzy czują się bezpieczniej wykonując swoje obowiązki. Jak wiadomo nie wykonanie jakiegoś obowiązku względem instytucji grozi konsekwencjami, ale może to wynikać ze zwykłego ludzkiego błędu, który może zdarzyć się każdemu.

Przykłady roszczeń:

Postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę. Wszczęcie postępowania w trybie art. 220 Kodeksu Karnego przez prokuraturę przeciwko członkowi zarządu w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy.
Postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie o nieprawidłowe rozliczanie podatku CIT. Pozorne poniesienie przez Skarb Państwa pieniężnych strat w związku z nieprawidłowościami w deklaracjach podatkowych spółki. Może dotyczyć byłych i obecnych członków zarządu.
Zobowiązania podatkowe dochodzone w trybie art. 116 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy żąda zapłaty nieuregulowanego zobowiązania podatkowego spółki przez członka zarządu.
Prywatny akt oskarżenia, przeciwko członkom zarządu o przestępstwo wszczęty przez prokuraturę w związku z zarzucanymi insynuacjami i oszczerstwami pod adresem zwolnionego pracownika.
Roszczenie pracownika. Wniesienie powództwo sądowego przez pracownika przeciw członkom rady nadzorczej o np. mobbing.

 

Foto

D&O – dlaczego warto?

Zarządzającym, jak każdemu mogą przydarzyć się błędy. Jednak w przypadku zarządzających mogą one prowadzić do strat finansowych firmy. Wówczas, to na zarządzającym w razie straty ciąży obowiązek udowodnienia, że podejmując decyzje działał zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami z jak najwyższą dbałość o interesy kierowanego podmiotu. Może się to okazać trudne bez finansowej czy merytorycznej pomocy ubezpieczyciela D&O.