Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczych

to specjalny produkt dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Zapewni pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Z założenia istnieje po to, by zapewnić właścicielowi firmy ochronę w sytuacji, gdy klient składa roszczenie z powodu szkody, jaką wyrządził mu przedsiębiorca. Odnosi się to zarówno do usług, jak i produktów. 

OC dla firm – dla jakich?

Dla zapewnienia spokoju i możliwości swobodnych działań zawsze warto ubezpieczyć swoją firmę. Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, może wyrządzić komuś szkodę. Z mocy prawa, a dokładniej – kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do jej naprawienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Za mienie uważa się zarówno budynki czy lokale, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie, jak również między innymi środki obrotowe, czyli w przypadku firmy działającej w branży handlowej jest to towar, którego nie możemy już sprzedać ponieważ został skradziony lub zniszczony.

W wielu sytuacjach – jak choćby przy okazji publicznych przetargów – posiadanie firmowego OC jest wymagane, aby zostać dopuszczonym do złożenia oferty.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej – zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy obejmuje ochroną szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem.

Szkody osobowe dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz spowodowania śmierci.

Szkody rzeczowe, to szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu rzeczy.

Polisy ubezpieczeniowe obejmują zazwyczaj sytuacje, gdy pracownicy firmy wykonując czynności związane z pracą, wyrządzili szkodę osobie trzeciej. Polisą można również objąć podwykonawców (m.in. firmy czy osoby działające na podstawie umowy o dzieło, zlecenia) w zakresie prac wykonywanych w imieniu lub na rzecz ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia, zakresem ubezpieczenia mogą zostać objęte:

• budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne,
• maszyny, urządzenia, wyposażenie,
• wartości pieniężne,
• środki obrotowe,
• mienie przyjęte do sprzedaży komisowej oraz/lub w celu wykonania usługi,
• mienie pracownicze,
• odpowiedzialność cywilna za szkody: w nieruchomościach, w ruchomościach, będące następstwem wypadków przy pracy, powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, wyrządzone przez produkt, wyrządzone przez podwykonawców, wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

Ubezpieczeniem może zostać objęty także sprzęt elektroniczny, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne jest on pod ochroną także w czasie służbowych wyjazdów, nie tylko w biurze.

 

Foto

OC dla firm – dlaczego warto?

jedyna gwarancja uniknięcia poważnych kłopotów w razie wyrządzenia krzywdy swoim klientom przez firmę.
Żadne przedsiębiorstwo nie jest wolne od nieumyślnego spowodowania szkody na zdrowiu lub mieniu klienta, nawet jeśli przykłada dużą wagę do zasad bezpieczeństwa.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to podstawa. Dzięki niemu chronimy siebie i swoich klientów – jeśli na skutek naszego błędu poniosą oni jakieś straty, my nie będziemy narażeni na dodatkowe koszty, a oni szybko otrzymają pieniądze na pokrycie szkód, prosto od naszego Ubezpieczyciela.