Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe,

to ubezpieczenie które uchroni Cię przed konsekwencjami błędnych decyzji, wymagających konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania zawodu.

 

OC zawodowe – dla kogo?

Obowiązkowe OC – istnieje lista zawodów, które są zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Są to między innymi:

 • adwokat,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • biuro usług płatniczych,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • detektyw,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
 • inżynier,
 • komornik sądowy,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • notariusz,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • zakład opieki zdrowotnej.

Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do posiadania OC zawodu, nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu. Dobrowolne OC – dla tych, którzy nie muszą mieć obowiązkowego OC, ale chcą czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, np. lekarz weterynarii, nauczyciel, trener personalny, fryzjer, kosmetyczki i inni.

 

Ubezpieczenie zawodowe – zakres ochrony.

Zakres odpowiedzialności, wysokość sumy ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej regulują odpowiednie przepisy prawa, które są właściwe dla danego zawodu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:

• odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa),

• szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

• wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia,

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

 

Foto

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowe – dlaczego warto?

Odpowiedzialność cywilna wiąże się z zadośćuczynieniem wyrządzonych krzywd osobie trzeciej. Niejednokrotnie, w życiu prywatnym lub w zawodowym, jesteśmy narażeni na wiele ryzyk. Z pewnością nikt z nas nie chce wypłacać odszkodowania z własnych zasobów finansowych. OC zawodowe chroni Twoich klientów przed skutkami błędów, jakie możesz popełnić wykonując swój zawód. Jednocześnie chroni Twój majątek przed potencjalnymi kosztami naprawy Twoich błędów.