Wcześniejsza wypłata z PPK

Wcześniejsza wypłata środków z PPK

Od lipca 2019 zgodnie z zapisami ustawy pierwsze firmy przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych i zaczną odprowadzać składki na indywidualne konta swoich pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania, stworzony z myślą o osobach pracujących, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Środki przez cały czas aktywności zawodowej gromadzone są wspólnie przez pracodawcę i pracownika, a po ukończeniu 60 r.ż. osoba, która uczestniczyła w programie otrzymuje wypłaty swoich oszczędności w ustawowo określonych ratach. Pojawia się pytanie czy jest możliwość wcześniejszej wypłaty środków czy można w momencie rezygnacji wypłacić zgromadzone na koncie środki?

Gromadzone w ramach PPK pieniądze są własnością pracownika i każdy może przed ukończeniem 60 r.ż. złożyć wniosek o ich zwrot. Taki wniosek może zostać złożony przez:

  • uczestników PPK (małżonkowie mogą prowadzić PPK wspólnie na jednym koncie)
  • byłego małżonka uczestnika PPK w przypadku wspólnego konta PPK i podziału majątku,
  • małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osobę uprawnioną.

Złożenie takiego wniosku jest definitywnym wycofaniem wszystkich środków i wiąże się z koniecznością zwrotu części pieniędzy wpłacanych przez pracodawcę oraz całości dotacji z Funduszu Pracy. Warto tu podkreślić, że potrąceniu podlegają dokonane wpłaty, jak i pochodzące z nich środki będące efektem inwestowania. Ile, więc ostatecznie w przypadku wcześniejszej wypłaty trafi do kieszeni uczestnika PPK?

Otrzyma on całość środków wpłacanych przez siebie oraz 70 % z wpłat pracodawcy wraz z wynikami ich inwestowania. Od tej kwoty naliczony będzie podatek dochodowy.

Poza tym ustawodawca dopuszcza dwie szczególne sytuacje życiowe, w których uczestnik PPK będzie miał możliwość wcześniejszej wypłaty kapitału zgromadzonego na swoim rachunku, ale bez rezygnacji z uczestnictwa w programie:

  1.  wypłata środków w celu pokrycia wkładu własnego w sytuacji zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu – o ile pracownik nie ukończył 45 lat (do 100% środków, z obowiązkiem zwrotu);
  2. wypłata środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu).

W przypadku wypłaty środków na zakup lub budowę nieruchomości, pobrane środki należy zwrócić. Przy czym terminy zwrotu określa ustawa, w myśl której spłata nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. Co istotne w zależności od celu wypłaty kwota może być wypłacona na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek bankowy zbywcy nieruchomości. Wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na zakup, budowę lub remont nieruchomości wydaje się bardzo korzystne, tym bardziej, że zwrotu środków należy dokonać w wartości nominalnej.

Druga możliwość wcześniejszej wypłaty środków to poważna choroba samego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. W tym przypadku wypłata, następuje także po złożeniu wniosku w instytucji finansowej, ale jest ona niższa niż przy zakupie lub budowie nieruchomości i wynosi zaledwie 25 % zgromadzonego kapitału. We wniosku uczestnik PPK wybiera formę płatności, może zadeklarować wypłatę jednorazową lub ratalną. Koniecznym załącznikiem do wniosku będzie zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania.

Oszczędzanie w ramach PPK ma zapewnić osobom pracującym dodatkowe źródło dochodu, ale warto pamiętać, że istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków lub pożyczki z konta PPK w przypadku inwestycji w nieruchomości. Takie gwarancje zapisane w ustawie mogą uspokoić osoby, które obawiają się, że PPK mogą mieć podobną historię jak OFE.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl