PPK wpłaty i wypłaty

Pracownicze plany kapitałowe wpłaty i wypłaty.
Kto, kiedy i ile?

W niniejszej publikacji pozwolę sobie na głębsze wyjaśnienie przepływu środków finansowych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na jednej z konferencji dotyczącej PPK, w której ostatnio uczestniczyłem,  padł ciekawy komentarz podsumowujący obawy ludzi co do tego czy uczestniczyć w programie czy nie.

Dlaczego ludzie mają rezygnować, przecież jeżeli zakładałbym lokatę w banku na 100 zł a bank od razu dodawałby drugą stówę to chyba nikt nie miałby wątpliwości czy lokować czy nie. To oczywiste, problem polega jednak nie na motywacji tylko na tym czy mam ową stówę. Bo jak nie mam albo musze wydać na coś innego to żadna ekstra zachęta nie ma znaczenia. Wracając jednak do składek na moją przyszłą dodatkową emeryturę w przypadku kiedy nie zrezygnuję i z automatu zostanę objęty systemem PPK.

Wypłaty PPK

Są trzy źródła: od Pracodawcy, od Pracownika i od tzw. Skarbu Państwa (ze środków Funduszu Pracy). Ten podział rozszerzony został jeszcze o składkę obowiązkową (podstawową) i dobrowolną (dodatkową). I jeżeli nie zrezygnujemy to:

  • Obowiązkowa wpłata Pracodawcy wyniesie: 1,5% wynagrodzenia pracownika,
  • Obowiązkowa wpłata Pracownika wyniesie 2,0% wynagrodzenia pracownika. (Tu warto zaznaczyć, że w przypadku kiedy dochód pracownika będzie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie on mógł zmniejszyć swoją składkę do 0,5% swojego wynagrodzenia).
  • Dobrowolna wpłata Pracownika wyniesie do 2% wynagrodzenia,
  • Dobrowolna wpłata Pracodawcy wyniesie do 2,5% wynagrodzenia.

Warto będzie skorzystać z opcji składki dodatkowej osobom, które zamierzają oszczędzać, ponieważ skorzystają  z ulgi na podatku od zysków kapitałowych oraz niskich kosztów zarządzania, które w przypadku indywidualnych produktów oszczędnościowych są znacznie wyższe.

Pracodawca z kolei może wykorzystać mechanizm składki dodatkowej, jako element programu motywacyjnego i lojalnościowego, ustalając progi składki dodatkowej w zależności od stażu pracy, czy efektów pracy, na podstawie regulaminów pracy lub układu zbiorowego pracy.

Trzecim źródłem zasilania naszego konta uczestnika PPK są dopłaty ze strony Funduszu Pracy. I tak jeżeli nie zrezygnujemy z PPK to otrzymamy wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Następie jeżeli na nasz rachunek w ramach danego PPK będzie wpływać określona kwota (za 2019 min. 472,50 zł) to otrzymamy dopłatę z Funduszu Pracy w wysokości 240 zł. I tak będzie co roku jeżeli utrzymamy określony poziom wpłat podstawowych w danym roku.

Mówiąc o wynagrodzeniu Pracownika, względem którego obliczane są wszystkie opisane powyżej procenty, ustawa określa je jako zgodne z definicją podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Warto jeszcze dodać, że dana osoba będzie mogła uczestniczyć w kilku PPK jeżeli będzie pracowała u kilku pracodawców u których będzie otrzymywała wynagrodzenie.

Wypłaty PPK

Do sześćdziesiątki.

Na podstawie zapisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK będzie można wybrać zarówno na etapie gromadzenie jak i po nim. Etap gromadzenia kończy się po osiągnięciu 60 lat. Do tego terminu możliwe będzie wycofanie środków w ramach:

  • Wypłata części środków (do 25% środków zgromadzonych) w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Wypłata może być dokonana jednorazowo lub w formie ratalnej. Nie ma limitu liczby skorzystania z wypłat.
  • Wypłata części środków na cele mieszkaniowe (do 100% środków zgromadzonych, jednak istnieje obowiązek rozpoczęcia zwrotu ratalnie tych środków najpóźniej po pięciu latach z zastrzeżeniem, że całość trzeba oddać nie później niż 15 lat od wypłaty). Ta wypłata jest możliwa przed ukończeniem 45 roku życia przez uczestnika.
  • Wypłaty transferowej. Ten rodzaj wypłaty nie oznacza otrzymania fizycznie środków tylko przekazanie ich do innego PPK, PPE, rachunek IKE, IKZE.

Po sześćdziesiątce.

Po osiągnięciu 60 roku życia, uczestnik będzie mógł skorzystać z zgromadzonych środków. Jednak też nie od razu ze wszystkiego. System przewiduje:

  • 25% środków w formie jednorazowej wypłaty.
  • 75% środków w najmniej 120 miesięcznych ratach.(jeżeli uczestnik zadeklaruje mniejszą liczbę rat, wówczas dochód na rachunku PPK zostanie zmniejszony o 19% podatek od zysków kapitałowych).

Wypłata świadczenia małżeńskiego jest możliwa po osiągnieciu przez obojga małżonków 60 roku życia. Instytucja finansowa zarządzająca PPK utworzy wspólny rejestr i będzie wypłacać świadczenie również w nie mniej niż 120 ratach. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków pozostała cześć zostanie wypłacana żyjącemu małżonkowi.

Wypłata transferowa ma charakter przekazania środków uczestnika PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej instytucji finansowej lub zakładu ubezpieczeń na życie w ramach świadczenia okresowego lub dożywotniego. Lecz nie winny sposób niż co najmniej 120 miesięcznych rat.

Bez względu na wiek.

Jeżeli uczestnik bez względu na wiek i sytuacje będzie chciał otrzymać zwrot środków ze swoje rachunku w PPK w formie wypłaty pieniężnej, to musi się liczyć , że kwota zostanie pomniejszona o dopłatę powitalną i wszystkie dopłaty roczne a 30% środków wpłacanych przez Pracodawcę zostanie przekazane do ZUS. Innymi słowy zostaną zabrane wszystkie benefity finansowe wynikające z uczestnictwa w PPK.