PPK dla małżeństw- dziedziczenie, rozwód czy warto?

Ustawa o PPK przewiduje kilka szczególnych możliwości z myślą o małżeństwach. Jedną z takich opcji jest świadczenie małżeńskie. Polega ono na tym, iż współmałżonkowie mogą wnioskować o utworzenie wspólnego rachunku w PPK i wspólną wypłatę oszczędności.

Przystąpienie do świadczenia małżeńskiego jest możliwe, kiedy obydwoje małżonkowie skończą 60 lat, a ich konta PPK znajdują się w tej samej instytucji finansowej. Wtedy mogą złożyć wniosek, w którym potwierdzą chęć skorzystania z owego świadczenia. Instytucja finansowa po połączeniu obu rachunków rozpocznie wypłatę świadczenia, która będzie trwała przez minimum 120 miesięcy – czyli 10 lat, a jej wysokość będzie uzależniona od wysokości składek, jakie wpłacali małżonkowie oraz ilości miesięcy, w ciągu których będą dokonywane wypłaty. W przypadku, kiedy jeden z małżonków umrze, zanim oszczędności zostaną wypłacone, wypłaty w dotychczasowej wysokości są kontynuowane dla jednego z małżonków, aż do wyczerpania oszczędności.

Kiedy współmałżonkowie mają osobne konta PPK i jedno z nich umrze sytuacja wymaga działania współmałżonka zmarłego uczestnika PPK. Połowa środków zmarłego uczestnika PPK zostanie przekazana na konto PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK. Małżonek wtedy otrzyma wypłatę transferową, co oznacza, że połowa oszczędności zmarłego zostanie przeniesiona na wskazane konto współmałżonka, w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK, odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia o stosunkach majątkowych panujących w małżeństwie. Jeśli środki po śmierci uczestnika nie zostaną przekazane małżonkowi, zostają przekazane osobom uprawnionym do ich odbioru. Kiedy współmałżonek zmarłego uczestnika PPK postanowi pobrać oszczędności w formie pieniężnej, wtedy musi on przedłożyć wniosek do instytucji finansowej i potwierdzić, że oszczędności zmarłego przypadły właśnie jemu. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów współmałżonek otrzymuje połowę środków zmarłego uczestnika PPK, a pozostałe środki dzielone są na osoby upoważnione.

Kiedy małżeństwo uczestnika PPK zostaje rozwiązane poprzez rozwód lub unieważnione, wtedy oszczędności, w wyniku podziału majątku, zostają podzielone na współmałżonków. Można dokonać podziału poprzez wypłatę transferową na wskazane konto PPK byłego małżonka uczestnika PPK lub w formie wypłaty pieniędzy. W przypadku, kiedy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, wtedy oszczędności wypłacane są w formie pieniężnej lub przekazywane są w formie wypłaty transferowej na wskazane prze byłego małżonka konto lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60-tego roku życia. Pieniądze powinny zostać przeniesione lub wypłacone byłemu małżonkowi uczestnika PPK w terminie 3 miesięcy od przedstawienia dowodu, iż środki należą się byłemu współmałżonkowi.

Przed podziałem pieniędzy uczestnika PPK wybrana instytucja finansowa przekazuje:

1. 30% środków uczestnika PPK ze składek wpłacanych przez pracodawcę (na konto wskazane przez ZUS) w części wynikającej z podziału majątku wspólnego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK. W przypadku, kiedy dla byłego małżonka uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. 30% środków pieniężnych uczestnika PPK ze składek wypłacanych przez pracodawcę (na konto wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy) w części wynikającej z podziału majątku wspólnego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK w przypadku, kiedy były małżonek uczestnika PPK nie posiada konta ubezpieczeniowego z punktu 1.

3. kwotę odpowiadającą wysokości wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych (na konto wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy) w części wynikającej z podziału majątku wspólnego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK.

4. 70% środków pochodzących z wpłat podmiotu zatrudniającego (na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK) w części wynikającej z podziału majątku wspólnego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK (po pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych).

5. kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, jako osoby zatrudnionej (na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK) w części wynikającej z podziału majątku wspólnego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl