POLISY BUDOWLANO-MONTAŻOWE JAKO KLUCZOWY ASPEKTOCHRONY W SEKTORZE BUDOWALNYM – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 22/01 do 28/01/2024


Polisy budowlano-montażowe jako kluczowy aspekt ochrony w sektorze budowlanym.

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie branża budowlana rozwija się nieustannie, polisy budowlano-montażowe stają się nieodzownym elementem zabezpieczenia dla przedsiębiorców i inwestorów. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia można skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z projektem budowlanym. Głównymi klientami są spółki generalnego wykonawstwa, developerzy i firmy wykończeniowe. Szczególna uwagę w tym sektorze zwrócić należy na spółki zajmujące się wykończeniem wnętrz i remontami bo to one dotykają nie tylko nowych projektów ale i starych, którym w funkcjonującym otoczeniu nadają nowy wygląd ale i nową funkcjonalność. To oni na zlecenie swoich klientów opracowują projekt aranżacji, kompletują wyposażenie, montują wszelkie niezbędne instalacje, bardzo często w ramach swojej grupy wytwarzają meble, następnie integrują, podłączają i oddają inwestorowi całość gotowe pod klucz.

Oto główne kwestie, które warto rozważyć przy wyborze i zarządzaniu polisą budowlano-montażową.

1. Definicja polisy budowlano-montażowej tzw. CAR.

Polisa budowlano-montażowa to specjalny rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje szkody powstałe w trakcie budowy, remontu lub montażu konkretnego projektu. Obejmuje ona zarówno ryzyko związane z samą konstrukcją, jak i ewentualnymi uszkodzeniami sprzętu czy materiałów w trakcie prac.

2. Zakres ochrony.

Podstawowym elementem polisy budowlano-montażowej jest jej wszechstronny zakres ochrony. Zazwyczaj polisa składa się z dwóch sekcji.

Pierwsza: szkody na mieniu. Ubezpieczenie to chroni przed różnymi rodzajami szkód, takimi jak pożary, zalania, kradzieże czy uszkodzenia mechaniczne, są to najczęściej polisy ALL Risk-owe. W zakres mienia wchodzi nie tylko sama inwestycja ale również zgromadzone materiały, zaplecze oraz maszyny i urządzenia.

Druga sekcja obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, która pokrywa zwykle straty wynikające z uszkodzeń mienia osób trzecich, wypadków przy pracy, a także koszty związane z ewentualnymi innymi roszczeniami osób trzecich, którzy ucierpieli w wyniku działań lub zaniechań prac związanych z konkretną inwestycją.

Szczegółowy zakres może jednak różnić się w zależności od warunków i oczekiwań wynikających z kontraktu jaki wiąże Generalnego Wykonawcę z Inwestorem. Dla przedsiębiorców budowlanych jest to kluczowe, aby skrupulatnie zdefiniować oczekiwania dotyczące zakresu ochrony a te warunki najczęściej zawarte są w umowie miedzy stronami. Do zakresu może wnieść swoje uwagi jeszcze bank finansujący inwestycję oczekujący cesji z polisy. Zatem przy dużych kontraktach i z tą strona warto uzgodnić oczekiwania a w następstwie szanse i koszty ich zaspokojenia.

GU_22/01-28/01_2024
Link do artykułu