ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 16/08 do 21/08/2022 r.


Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, w szczególności zobowiązania publiczno-prawne

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


Skutkami braku wymaganej reakcji lub nieprawidłowego zachowania mogą być roszczenia kierowane do członków władz firmy przez podmioty poszkodowane takie jak np. akcjonariusze, udziałowcy, pracownicy, i oczywiście organy administracji publicznej czy organy kontroli). Oznacza to, że na konkretnych osobach sprawujących zarząd nad spółką będą ciążyć finansowe skutki takich roszczeń. I niestety takie roszczenia mogą być zaspokajane z ich prywatnego majątku. Czy zatem istnieje ubezpieczenie, które zapewni ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami błędów lub zaniechań w działaniach służbowych? Tak, doskonałym rozwiązaniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki tzw. (D&O) ale z odpowiednimi klauzulami rozszerzającymi. Na co zatem zwrócić uwagę – komentarz do artykułu mec. Roberta Nogackiego.

Podstawa – Czym jest ubezpieczenie D&O?
Polisa D&O (z ang. Directors and Officers) zabezpiecza przede wszystkim prywatny majątek osób wchodzących w skład zarządu spółki. Ubezpieczenie jest „szyte na miarę” dla każdej z firm z uwzględnieniem potrzeb danej firmy oraz jej kondycji finansowej. Odnosząc bezpośrednio do problemów poruszonych w artykule mec. Roberta Nogackiego wymienię tylko kilka zakresów i definicji, które stanowią praktyczną wartość dla zarządów.

Odpowiedzialność Osoby Ubezpieczonej za zobowiązania publicznoprawne.
Odnosząc się do zapisów w OWU Ubezpieczycieli, należy podsumować, że Ubezpieczyciel pokryje Szkodę wynikającą z Roszczenia podniesionego wobec Osoby Ubezpieczonej w związku z ustaleniem jej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne Spółki przez Właściwy Organ na podstawie art. 107 w zbiegu z art. 116 i 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa lub innego przepisu (krajowego lub zagranicznego) regulującego odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne Spółki.

Grzywny i Kary Administracyjne
Ubezpieczyciel zapłaci kary i grzywny orzekane w oparciu o przepisy prawa administracyjnego lub prawa materialnego cywilnego przez Właściwy Organ. Przy tym punkcie dodałbym, że sama wartość kary czy grzywny może być niewielka. Chodzi tu bardziej o fakt i „plamę” na prestiżu członka zarządu. Zatem ta klauzula ma bardziej pokryć koszty zapobieżenie jej nałożenia co nie jest tanie bo wymaga specjalistycznej wiedzy i może potrwać.

Wydatki na Kaucje, Poręczenia, Gwarancje.
Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z Postępowaniem dotyczącym Wolności lub Mienia Ubezpieczonego, czyli uzasadnione i  konieczne koszty poniesione w  celu uzyskania środków finansowych na zapłatę Kaucji, Poręczeń, Gwarancji. Innym słowy towarzystwo nie pozwoli zamrozić majątku pozwanego członka zarządu. Spraw może trwać latami i  zakończyć się zwycięstwem Ubezpieczonego ale do tego czasu jego aktywa będę niezbywalne.

Koszty obsługi prawnej.
Co do zasady, główną zaletę polis D&O, jest to że ubezpieczyciel nie płaci bezrefleksyjnie roszczeń. Przede wszystkim chodzi o to aby merytorycznie odnieść się do zarzutów. Jak wynika z artykułu mec. Nogackiego istniej co najmniej kilka sposobów na uniknięcie odpowiedzialności na zobowiązania publiczno-prawne spółki. Posługując się prostszym językiem należy uprzednio sprawdzić:
– czy spółka faktycznie była bankrutem?
– czy ktoś sprawdził stan majątkowy spółki na moment powstania zobowiązania?
– czy dany członek spółki miał szanse złożyć wniosek o upadłość?

GU_16/08-21/08_2022
Link do artykułu