Niestandardowe wypłaty z PPK

Niestandardowe wypłaty z PPK

Często na szkoleniach dotyczących PPK pojawiają się pytania dotyczące sytuacji niestandardowych przy wypłacie zgromadzonych środków w  Pracowniczych Planach Kapitałowych. W tym artykule skupię się na kilku, szczególnie interesujących przypadkach.
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania, stworzony z  myślą o  osobach pracujących, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK

Środki, przez cały czas aktywności zawodowej, gromadzone (zasilane) są wspólnie przez pracodawcę, pracownika i skarb Państwa, a po ukończeniu 60 r.ż. osoba, która uczestniczyła w  programie otrzymuje wypłaty swoich oszczędności w ustawowo określonych ratach. Pojawia się pytanie, czy jest możliwość wcześniejszej wypłaty środków, czy można w momencie rezygnacji wypłacić zgromadzone środki? Gromadzone w  ramach PPK pieniądze są własnością pracownika i  każdy może przed ukończeniem 60 roku życia złożyć wniosek o ich zwrot, taki wniosek może zostać złożony przez:

  • uczestników PPK (małżonkowie mogą prowadzić PPK wspólnie na jednym koncie),
  • byłego małżonka uczestnika PPK w przypadku wspólnego konta PPK i podziału majątku,
  • małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osobę uprawnioną.

Złożenie takiego wniosku jest definitywnym wycofaniem wszystkich środków i wiąże się z koniecznością zwrotu części pieniędzy wpłacanych przez pracodawcę oraz całości dotacji z Funduszu Pracy. Warto tu podkreślić, że potrąceniu podlegają dokonane wpłaty, jak i pochodzące z nich środki będące efektem inwestowania.

Ile otrzymamy pieniędzy w przypadku wcześniejszej wypłaty?

Otrzyma on całość środków wpłacanych przez siebie oraz 70 proc. z wpłat pracodawcy wraz z wynikami ich inwestowania, jednak kwota to zostanie jeszcze skorygowana odpowiednio o podatek od zysków kapitałowych. Poza tym ustawodawca dopuszcza dwie szczególne sytuacje życiowe, w  których uczestnik PPK będzie miał możliwość wcześniejszej wypłaty kapitału zgromadzonego na swoim rachunku, ale bez rezygnacji z uczestnictwa w programie:

  • wypłata środków w  celu pokrycia wkładu własnego w sytuacji zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu – o ile pracownik nie ukończył 45 lat (do 100 proc. środków, z obowiązkiem zwrotu),
  • wypłata środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25 proc. środków, bez obowiązku zwrotu).

W przypadku wypłaty środków na zakup lub budowę nieruchomości, pobrane środki należy zwrócić przy czym terminy zwrotu określa ustawa w myśl, której spłata nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. Co istotne w zależności od celu wypłaty kwota może być wypłacona na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek bankowy zbywcy nieruchomości. Wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na zakup, budowę lub remont nieruchomości wydaje się bardzo korzystne, tym bardziej, że zwrotu środków należy dokonać w wartości nominalnej.

Link do całego artykułu strona 26-27