HITY PRODUKTOWE W KORPO ROKU 2023 – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 11/09 do 17/09/2023 r.


Hity produktowe w korpo roku 2023

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


Wakacje się właśnie skoczyły i przed nami zaczyna się niedługo ostatni kwartał tego roku. Jest wiele do zrobienia bo ruch w ubezpieczeniach korporacyjnych jest spory. Na bazie mijających trzech kwartałów br. podzielę się spostrzeżeniami co do trzech najbardziej rozwijających się filarów sprzedaży naszej kancelarii ale i problemu/wyzwania, który opiszę na końcu.
Miejsce Pierwsze.
OC zarządu spółki czyli tzw. D&O to wciąż najbardziej popularna linia produktowa. Poziom zainteresowania wzmaga się co miesiąc. Wzrost zapytań na to ubezpieczenie, które jest w stanie ochronić prywatny majątek Prezesa spółki na wypadek roszczeń ze strony osób trzecich, podyktowane jest świadomością zagrożeń, które na co dzień towarzyszą mu w pracy. I nie jest to wyłączny problem prezesa ale każdego członka zarządu czy innej decyzyjnej osoby w firmie. Głównie chodzi o:
Kary administracyjne, mandaty ze strony organów kontrolnych.
Przykładem może być kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. W jej wyniku bardzo często stwierdza się m. in.:
• błąd w zatrudnieniu obcokrajowca,
• nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń za prace,
• dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na dany stanowisku.
Efekt to np. mandat za na ruszenie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi. Obecnie skala zatrudniania obcokrajowców jest coraz większa zatem ewentualnych błędów i formalnych braków w dokumentacji może być wiele. A wynikające z tego konsekwencje finansowe mogą być chronione właśnie przez D&O.
Zobowiązania spółki po jej upadłości.
Chodzi oczywiście o całe spektrum zobowiązań spółek i odpowiedzialnością zarządu w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość w odpowiednim terminie. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wiąże się bowiem z tzw. obowiązkiem odszkodowawczym. Osoba, na której ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. A w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

GU_11/09-17/09_2023
Link do artykułu