Dziedziczenie po zmarłym uczestniku PPK.


W najbliższych miesiącach czekają nas spore zmiany w systemie emerytalnym, w dużych przedsiębiorstwach już w lipcu zaczną funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe, a w późniejszym terminie obejmą prawie wszystkie firmy. PPK, to nowy sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę, który od poprzednich rozwiązań różni się kilkoma istotnymi zasadami, a jedną z nich jest dziedziczenie składek po zmarłym uczestniku PPK. Kto i w jakiej formie może otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK po śmierci jego właściciela?

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa, która zarządza jego funduszami dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK. Pozostałe oszczędności zostaną przekazane upoważnionym osobom wskazanym przez uczestnika w deklaracji. Uczestnik może określić udział, w jakim poszczególne osoby będą partycypować w dziedziczonych środkach, a jeśli tego nie zrobi to środki są przekazywane w częściach równych dla wszystkich upoważnionych. Rodzi się pytanie, co się stanie, gdy uczestnik nie wskaże osób upoważnionych we wniosku? W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami zgromadzone przez niego środki zostaną podzielone pomiędzy ustawowych spadkobierców. Przy wyborze osób upoważnionych do dziedziczenia funduszy zgromadzonych w ramach PPK należy mieć świadomość i pamiętać, że uczestnik programu może w każdej chwili zmienić te osoby lub odwołać poprzednie wskazanie, nie wskazując innych osób.

Wypłata należnych środków jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez osobę uprawnioną następujących dokumentów:

  • dokumentu potwierdzającego tożsamość uprawnionego,
  • aktu zgonu zmarłego uczestnika PPK,
  • prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku,
  • dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

Odziedziczone po zmarłym oszczędności są przekazywane jako wypłata transferowa na rachunek PPK, IKE lub PPE. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na wycofanie środków w formie pieniężnej przed 60 rokiem życia będą go obowiązywały takie same zasady, jak przy wcześniejszej wypłacie swoich funduszy:

  • odprowadzenie podatku,
  • zwrot 30 proc. sumy wpłat pochodzących od pracodawcy,
  • zwrot całości dopłat, które wpłynęły na rachunek danej osoby PPK z budżetu państwa.

Wdrożenie PPK w firmie wymaga nie tylko zastosowania odpowiednich procedur, które umożliwią comiesięczne przekazywanie środków, ale przede wszystkim przeszkolenie pracowników. To właśnie pracownicy będą uczestnikami programu i powinni znać korzyści jakie z niego płyną, a prawo do dziedziczenia jest niewątpliwie jedną z nich.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl