Co zmienia nowelizacja ustawy o PPK – wpływ na budżet firmy i terminy

Co zmienia nowelizacja ustawy o PPK- wpływ na budżet firmy i terminy

Na początku czerwca 2019 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy Prawo bankowe. Zmiany będą obowiązywały już w momencie kiedy pierwsze duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób), będą zobowiązane zastosować się do ustawy i przeprowadzić cały proces wdrożenia w firmie.

Wiele firm już rozpoczęło wdrażanie programu jednak uwagi na istotne zmiany będą zmuszone wprowadzić pewną korektę. Właśnie o tych zmianach jest niniejszy artykuł.

Zmiana limitów

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia budżetu pracownika i pracodawcy jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Oznacza to, iż 1,5 proc. liczone od wynagrodzenia zatrudnionego nie będzie liczone od wysokości podstawy, za którą naliczane są składki emerytalno-rentowe, czyli 30-krotności średniej pensji i wynosi 142.950 zł rocznie (11.912,50 zł miesięcznie). Powyżej tej kwoty nie są pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne. W myśl nowelizacji wpłaty będą naliczone od całkowitego wynagrodzenia brutto, które otrzymujemy od Pracodawcy. Jak łatwo zauważyć dotyczyć to będzie osób z wyższymi pensjami, jednak właśnie te osoby raczej nie będą rezygnować z PPK będąc świadomym jak istotne w ich przypadku jest oszczędzanie na przyszłą emeryturę. To oczywiście implikuje zwiększenie obciążenia po stronie pracownika. Bo 2 proc. z ich dochodów też będą naliczane od pełnego wynagrodzenia.

Osoby o wysokich zarobkach charakteryzują się jednak inną wrażliwością na ubytek w pensji niż osoby z minimalnym wynagrodzeniem. Podsumowując, firmy planując budżet kosztów pracy za grudzień i kolejny rok powinny kalkulować znacznie większe kwoty. Dotyczyć to będzie głównie branż wysokich technologii, innowacyjnych z wysokimi kosztami ekspertów i specjalistów IT.

Nowelizacja wprowadza maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika do wysokości 50.000 USD według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W nowelizacji znalazły się też zasady zwrotu wpłat po przekroczeniu określonego limitu w ciągu danego roku kalendarzowego.

Kolejna zmiana to rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o:

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński,
 • osoby pobierające zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

  To oczywiście ma wpływ na datę wejścia firm pod rygory ustawy bowiem może okazać się, że liczba zatrudnionych w określonych datach poniżej ulegnie zmianie i trzeba będzie wcześniej wdrożyć PPK:

  • zatrudniający co najmniej 250 osób według staniu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  • zatrudniający co najmniej 50 osób według staniu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  • zatrudniający co najmniej 20 osób według staniu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
  • pozostali pracodawcy- od dnia 1 stycznia 2021 r.
  • Omawianą nowelizacją nie zostaną jednak objęci pracownicy na urlopach bezpłatnych.
   Link do artykułu