Nowe, ostrzejsze podejście do badania konfliktu interesów przy zamówieniach publicznych, wprowadziła ostatnia nowela Prawa zamówień publicznych, która czeka na podpis prezydenta. Jeśli zyska ona jego akceptację, nowe przepisy wejdą w życie w drugiej połowie lipca.

 

Przygotowana w resorcie rozwoju nowela Pzp ma przede wszystkim na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno było nastąpić do 18 kwietnia tego roku.

Nowela m.in. uszczegółowiła i rozszerzyła katalog przesłanek będących podstawą do wykluczenia zamawiającego z przetargu. Zasadnicza zmiana, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, polega na tym, że w ślad za dyrektywami wprowadzono podział na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.

Te drugie mogą, ale nie muszą być stosowane przez zamawiającego - jeśli zdecyduje się on na weryfikowanie wykonawców pod kątem spełnienia tych przesłanek, to powinien zamieścić stosowną informację w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna z nowych, fakultatywnych przesłanek eliminacji wykonawców z przetargu dotyczy właśnie kwestii zapobiegania konfliktowi interesów i zdaniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk jej wprowadzenie stanowi przejaw nowego podejścia do tego problemu.

Chodzi o to, że według obecnych przepisów w procesie przygotowania zamówienia po stronie zamawiającego nie mogły uczestniczyć m.in. osoby, które ubiegały się o udzielenie tego zamówienia, ich małżonkowie, krewni, byli pracownicy firm ubiegających się o zamówienie czy inne osoby, które "pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób".

W myśl nowych przepisów doszło do tego "zabezpieczenie" po stronie wykonawcy: jeżeli wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, albo jego pracownicy pozostają w wymienionych wyżej relacjach (m.in. małżeństwo, pokrewieństwo, etc.) z zamawiającym czy np. członkami członkami komisji przetargowej - to ten fakt także może być przesłanką do wykluczenia zamawiającego.

(Chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.)

Jak mówiła prezes UZP podczas czwartkowej konferencji Zamówienia publiczne dla MŚP w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych, oznacza to "bardziej ostre podejście do badania konfliktu interesów".

"Zasada bezstronności i obiektywizmu po stronie zamawiającego jest realizowana w dwojaki sposób: tak jak dotychczas, oczywiście przede wszystkim ten konflikt interesów jest badany po stronie zamawiającego, osób występujących w postępowaniu o zamówienie publiczne. To jest podstawa, to się nie zmienia. Ale ustawodawca - także europejski - postanowił rozszerzyć badanie konfliktu interesów poprzez weryfikację także innych osób, które mają nawet pośredni wpływ na wynik postępowania" - opisywała Małgorzata Stręciwilk.

Jak dodała, jeżeli kierownik zamawiającego uzna, że jest podejrzenie jakiejś relacji pomiędzy osobami występującymi po stronie zamawiającego - ale już nie tylko występującymi w postępowaniu, ale szerzej - a wykonawcą czy wykonawcami starającymi się o zamówienie publiczne, to powinien temu przeciwdziałać.

Oprócz przeciwdziałania konfliktowi interesów nowela zawiera także szereg innych podstaw wykluczenia wykonawców, które mają służyć uczciwszym i bardziej konkurencyjnym przetargom.

Nowela przewiduje np., że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwa skarbowe, korupcję w sektorze publicznym czy nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. W wypadku firm, wykluczenie następuje, jeśli tych przestępstw dopuścił się np. jej właściciel lub członek zarządu.

W myśl noweli wykluczeniu z zamówienia podlegają także wykonawcy, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące im uzyskać przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Innym powodem do wykluczenia jest zawarcie porozumienia w celu zakłócenia konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jak podkreśliła prezes UZP Małgorzata Stręciwilk, jest to nowa przesłanka, która ma szczególnie istotne znaczenie dla postępowań dwuetapowych.

"Chodzi o eliminację z postępowań wykonawców, którzy się porozumiewają w sposób nielegalny, zawierają nieuprawnione porozumienia, naruszają uczciwą konkurencję" - mówiła szefowa UZP. Jak dodała, ten przepis jest rozszerzeniem obecnie obowiązujących przepisów, gdyż pozwala na wykluczanie nie tylko podmiotów, które porozumiewały się co do danego zamówienia, ale także tych, które 3 lata wstecz także zawarły nieuprawnione porozumienie w innych postępowaniach o zamówienia publiczne, np. gdy zmowy stwierdził Prezes UOKiK.

 
wk/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl / Codzienny Serwis Informacyjny PAP
 
 
comments

Prawo - wybrane artykuły

Łatwiej odnajdziemy produkty wytworzone w PolsceProducenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją "produkt polski” - zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, autorstwa resortu rolnictwa.        

 
MF: pozwólmy grać w internetowego pokeraRząd ma zająć się projektem zmian w tzw. ustawie hazardowej, wprowadzającym m.in. możliwość organizowania gier na automatach poza kasynami, co ma jednak zostać objęte monopolem państwa.

 
Za podatnika całego PIT-a wypełni urządJuż od 15 marca br. składanie rocznych PIT-ów zostanie maksymalnie uproszczone.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl