Bank ma prawo przetwarzać dane osobowe spadkobiercy w celach windykacyjnych, ale tylko wówczas, gdy spadek został przyjęty przez spadkobiercę wprost, tj. w całości - wyjaśnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 
Do GIODO zgłaszają się klienci instytucji finansowych z prośbą o wyjaśnienie przepisów dotyczących przestrzegania przez nie przepisów o ochronie danych osobowych. W jednym z pytań konsument poprosił o odpowiedź, czy bank ma prawo przetwarzać dane osobowe spadkobiercy w celach windykacyjnych w związku z zaciągniętym i niespłaconym przez spadkodawcę zadłużeniem wynikającym z umowy kredytu zawartej w tym banku?

Zdaniem GIODO jest to dopuszczalne, a wszystko zależy od tego czy spadek został przyjęty przez spadkobiercę wprost, tj. w całości.

W uzasadnieniu generalny inspektor zwrócił uwagę, że bank może przetwarzać dane spadkobiercy w celach windykacyjnych pomimo, że umowa o kredyt nie została zawarta z nim lecz ze spadkodawcą. To dlatego, że z postanowienia spadkowego wynika, że spadkobierca nabył po spadkodawcy spadek w całości, a zatem również zobowiązanie wynikające z umowy o kredyt, którego nie spłacił spadkodawca. 

Zgodnie bowiem z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Natomiast zgodnie z art. 1015 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania tzn. dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy. Natomiast brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. 

Jeżeli zatem z treści ww. postanowienia nie wynika, by spadkobierca przyjął spadek po spadkodawcy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, wówczas spadkobierca odpowiada za zobowiązanie spadkodawcy wynikające z umowy o kredyt. Bank może tym samym dochodzić od spadkobiercy zapłaty swej należności wynikającej z ww. umowy. 

Zatem przetwarzanie danych spadkobiercy przez bank w celu windykacji należności jest działaniem podyktowanym prawnie usprawiedliwionym celem banku (art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

mp/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl /  Codzienny Serwis Informacyjny PAP
 
comments

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl